ROSKILDE STIFT

STIFTSUDVALG FOR KIRKE PÅ VEJ

Her kan du se, hvem der sidder i udvalget for Kirke på vej i Roskilde Stift.

Anna Helleberg Kluge

Formand for udvalget og provst i Næstved Provsti

Peter Tingleff

Sognepræst og leder af projekt Kirke på vej

Johan Linde

Konsulent

Henning Marcher

Sognepræst Herlufsholm

Anni Olsen

Menighedsrådsformand Glumsø

Mogens Slot Nielsen

Repræsentant for stiftsrådet

Kommisorium for udvalget Kirke på vej

Udvalget Kirke på vej oprettes under Stiftsrådet i Roskilde Stift med henblik på at styrke kirkens liv og vækst gennem projektet Kirke på vej. Kommissoriet beskriver udvalgets formål, ansvarsområde og rammer. Udvalget har bemyndigelse til på egen hånd at arbejde indenfor godkendt kommissorium, handlingsplan og budget, og har herudover ret til at foretage indstillinger til Stiftsrådet.

 

1. FORMÅL

Udvalgets formål er at udvikle og eksperimentere med nye former for kirke gennem projekt Kirke på vej og sikre gode rammer for og opfølgning af projektet. 

Kirke på vejs mission er

 • At dele evangeliet med mennesker med særligt fokus på dem, der ikke bruger kirken jævnligt.
 • At give anledning til at eksperimentere med andre måder at være kirke på.
 • At skabe rammer for samarbejde, gensidig respekt og inspiration mellem den traditionelle kirke og nye former for kirke.
 • At vi som kirke opdager Kristus i verden, og det Han allerede gør udenfor kirken.

 

2. PRAKSISSER 

Udvalget vil arbejde for og med praksisser, hvor vi hører og handler sammen:

 • Høre: arbejde for og med øvelser i at have en lyttende tilgang til Gud, mennesker og kontekster.
 • Handle: arbejde for og eksperimentere med nye udtryk for tro og kirke.
 • Sammen: arbejde for og med etablering af nye netværk og fællesskaber.

Dette kan udmønte sig i nye former for spiritualitet, lydhørhed, åbenhed, sprog, arbejdsformer og samarbejde på tværs af kirkelige traditioner og retninger. Ligeledes kan det bidrage med udvikling af nye aktiviteter og materialer til inspiration og vidensdeling.

 

3. ANSVARSOMRÅDER 

Udvalget har ansvar for følgende aktiviteter:

 • Økonomi: Sikre budgetopfølgning og udarbejde årligt budgetforslag.
 • Udarbejde årlig handleplan for projekt Kirke på vej.
 • Løbende opfølgning på handleplan.

 

4. RAMMER 

Udvalget har nedenstående rammer: 

 • Udvalget kan iværksætte og nedlægge aktiviteter indenfor sit ansvarsområde for at fremme formålet i samarbejde med lokale kræfter.
 • Udvalget kan agere frit indenfor sin budgetramme.
 • Der skal fra hvert udvalgsmøde udarbejdes et kort referat, som udsendes til hele udvalget og Stiftsudvalget.
 • Projektlederen har ansvar for, at budgetrammen overholdes og kan prioritere i henhold til aftaler med udvalget.
 • Formanden har ansvar for udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse til udvalgsmøder i fornødent omfang.

 

5. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 

Udvalget består af biskoppen, projektlederen for Kirke på vej og fem valgte medlemmer, som forventes aktivt at arbejde med praksisser jf. punkt 2. Udvalget indstiller nye medlemmer til stiftsrådet og konstituerer sig selv med en formand og en referent. 

 

6. HANDLEPLAN 

Udvalget udarbejder årligt et forslag til handleplan og budget, som godkendes af Stiftsrådet. Handleplanen beskriver udvalgets sammensætning, mødefrekvens og de aktiviteter, udvalget forventer gennemført i løbet af året. Budgettet beskriver økonomiske ressourcer, udvalget kan råde over i perioden.